Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використанняКУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Економіка підприємства»

на тему: «Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання»

Зміст

Вступ

Господарсько-підприємницька діяльність неможлива без оборотних засобів. У процесі управління підприємством дуже важливо правильно визначити потребу в оборотних засобах. Величина їх повинна бути мінімальною, але достатньою, тобто такою, що забезпечує безперебійне фінансування планових витрат на виробництво і реалізацію продукції, а також здійснення розрахунків у встановлений термін. Надмірний обсяг оборотних засобів веде до зайвого їх відволікання в запаси, до заморожування фінансових ресурсів. Недостатній обсяг оборотних засобів може призвести до перебоїв у виробництві і реалізації продукції, до несвоєчасного виконання підприємством своїх зобов'язань.

Розмір оборотних засобів залежить від обсягу виробництва, умов постачання і збуту, асортименту виробленої продукції, сезонності роботи, тривалості виробничого циклу, порядку розрахунків та інших факторів.

Потреба в оборотних засобах визначається шляхом їх нормування, що являє собою встановлення оптимальної величини оборотних засобів, необхідних для організації і здійснення нормальної господарської діяльності підприємства, що значно підвищує ефективність управління оборотними засобами.

Елементи оборотних засобів формують речовинну субстанцію виготовлюваної продукції (сировина, конструкційні матеріали), створюють матеріальні умови для здійснення технологічних процесів і роботи виробничого устаткування (паливо, енергія), збереження і транспортування сировини та готових виробів (різні матеріали - мастила, фарби тощо).

Раціональне і економне використання окремих елементів оборотних засобів підприємства має непересічне економічне значення. Це зумовлюється всезростаючими масштабами абсолютного споживання сировини, матеріалів, енергії для виробництва продукції у різних галузях народного господарства, переважаючою часткою матеріальних витрат у загальній її вартості. Економія матеріальних ресурсів, що характеризується зниженням абсолютної і питомої витрати їх окремих видів, дозволяє з однієї і тієї ж кількості сировини і матеріалів виготовляти більше продукції без додаткових витрат суспільної праці, підвищувати ефективність виробництва в цілому на кожному підприємстві.

Об'єктом дослідження обрано підприємство, що створено для виробництва продукції електронно-приладобудівного напрямку, розробки та виробництва науково-технічної продукції, виробництва упаковки та товарів масового попиту з проміжної сировини паперового виробництва, а також розробки, виробництва основних видів металообробки, упаковки та поліграфічних робіт.

Актуальність даної теми пов’язана з тим, що залишається проблема підвищення ефективності використання оборотних засобів на підприємствах. За останнє десятиліття цій проблемі приділяли недостатньо уваги, незважаючи на те, що місце оборотних засобів у структурі підприємства в ринкових умовах істотно змінилося, з’явилися якісно нові вимоги. Це зумовило її актуальність та визначило мету і завдання курсової роботи.

Предметом дослідження є оборотні засобів, що перебувають у розпорядженні підприємства.

Мета даної курсової роботи - проаналізувати забезпеченість та ефективність використання оборотних коштів на підприємстві, визначити шляхи підвищення ефективності їх використання в сучасних умовах господарювання.

Основними джерелами інформації послужили фінансова звітність підприємства, періодична та наукова література, статті.

Розділ І. Науково-теоретичні основи ефективності використання оборотних засобів

1.1 Оборотні засоби підприємства: сутність, склад і структура

Поряд з основними фондами для безперервної роботи підприємства величезне значення має наявність оптимальної кількості оборотних засобів. Саме запаси матеріалів, залишки готової продукції, дрібне знаряддя з тривалістю використання не меншою 1 року, а також готівка, грошові засоби, вкладені капітали необхідні для створення виробничого процесу і для забезпечення його неперервності.

Оборотні засоби — засоби, що перебувають у розпорядженні підприємства і можуть бути переведені в готівку протягом одного виробничого циклу або року. Оборотні засоби є матеріальними ресурсами підприємства. Одна їх частина входить до продукції й утворює, таким чином, її матеріальний склад, а друга допомагає виконувати виробничий процес[ 5,с. 273].

Оборотні засоби складаються з двох частин: оборотних фондів та фондів обігу. Всі елементи оборотних фондів та один елемент фондів обігу – готова продукція – нормовані елементи. Розподіл оборотних засобів на оборотні фонди та фонди обігу, нормовані та ненормовані елементи наведено на рис. 1.1.

Оборотні фонди призначені для обслуговування сфери виробництва, а фонди обігу — для обслуговування сфери обігу. За особливостями планування та принципом організації оборотні засоби поділяються на нормовані й ненормовані. До нормованих належать всі оборотні фонди та готова продукція на складах підприємства, до ненормованих — відвантажена, але ще не оплачена готова продукція, товари на складі та у дорозі, грошові кошти на розрахункових рахунках та в незавершених розрахунках, готівка в касі.

До складу оборотних засобів у сфері виробництва (оборотних фондів) входять наступні елементи: виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів.

Виробничі запаси – це ресурси, що утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг. До них відносяться запаси сировини, основних і допоміжних матеріалів, закуплених напівфабрикатів, комплектуючих виробів, палива, тари, запасних частин, малоцінних та швидкозношуваних інструментів та господарського інвентарю, що використовуються менше одного року, а також інших матеріальних цінностей аналогічного призначення. Вони трансформують свою вартість у вартість продукції, що виготовляється після їх передачі у виробництво.

Незавершене виробництво – це ресурси, які перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва: деталі, вузли, вироби, що потребують подальшої переробки для виготовлення готової продукції. Вони перебувають безпосередньо на робочих місцях або ж у процесі транспортування від одного робочого місця до іншого. На цій стадії нараховується заробітна плата цеховому персоналу, що включається до собівартості продукції.

Витрати майбутніх періодів – грошові витрати, що мають місце у даному періоді часу, але віднесені на собівартість продукції (робіт, послуг) будуть у наступні періоди. До них відносять витрати на підготовку виробництва, наукову роботу і раціоналізацію, передплату періодичних видань тощо.

Оборотні засоби у сфері обігу (фонди обігу) складаються з таких елементів: залишки готової продукції на підприємстві, відвантажена продукція, грошові кошти та дебіторська заборгованість.

Готова продукція – це виготовлена продукція, що відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом, та утримується на підприємстві для подальшого продажу.

Відвантажена продукція – це готова продукція, що відвантажена покупцю, але право власності на яку ще не перейшло до покупця. Момент передачі права власності визначається в договорі на продаж і залежить від базових умов поставки.

Грошові кошти – це готівка на підприємстві та кошти на поточних рахунках в банках.

Дебіторська заборгованість – заборгованість юридичних та фізичних осіб підприємству. Наприклад, заборгованість покупців за реалізовану продукцію, заборгованість підзвітних осіб тощо.

1.2 Принципи організації оборотних засобів та джерела їх формування

Оборотні засоби є основним елементом матеріальної основи процесу виробництва. Якщо виробництво забезпечене в достатній кількості необхідними елементами оборотних засобів - воно працює, як правило, ритмічно і ефективно, якщо ж оборотних засобів недостатньо, підприємство не зможе функціонувати в повному обсязі, а отже і виконати свої зобов'язання, якщо ж існує надлишок - це призведе до появи наднормових запасів, які також негативно впливатимуть на роботу підприємства.

Тому визначають ряд принципів організації оборотних засобів, виконання і дотримання яких забезпечить підприємству ефективне функціонування і відповідно отримання необхідного обсягу прибутку.

Принципи організації оборотних засобів:

Одним із основних принципів організації оборотних засобівє принцип створення мінімальних запасів оборотних засобів, який передбачає встановлення їх нормативів.

Принцип раціонального розміщення має на меті забезпечити ефективне використання оборотних засобів. В одній сфері можливий надлишок, а в іншій навпаки недостатність, тому є необхідним їх збалансування. Принцип передбачає споживання оборотних засобіву тих сферах відтворюючого процесу, у яких вони змогли б забезпечити отримання найвищого прибутку.

Формування та поповнення оборотних засобівза рахунок власних та позикових джерел у залежності від характеру виробництва є ще одним принципом. Встановлення оптимального співвідношення між власними і залученими джерелами є важливим завданням системи управління. Достатній мінімум власних і позикових засобів повинен забезпечити безперервність руху оборотних засобівна всіх стадіях обороту.

Принцип створення фінансових резервів є дуже важливим для діяльності підприємства. Він передбачає захист підприємства у разі створення певних непередбачуваних обставин та забезпечення його стабільності. Проте, чим більший резерв має підприємство, тим воно фінансово стабільніше і тим менш прибуткове, і навпаки.

Принцип контролю за збереженням та ефективним використанням власних оборотних засобівдозволяє керівництву підприємства безпосередньо контролювати платоспроможність підприємства, вчасно приймати рішення щодо її зміни. Оборотні засоби є важливою складовою матеріальної основи процесу виробництва. Від ступеня їх використання залежать кінцеві результати виробництва, фінансовий стан усіх підприємств.

Отже, принципи організації оборотних засобівмають неабиякий вплив на результативність і ефективність роботи підприємства, його фінансову стійкість та платоспроможність.

Джерела формування оборотних засобівзначною мірою визначають ефективність їх використання. Достатній мінімум власних і позикових засобів повинен забезпечити безперервність руху оборотних засобівна всіх стадіях обігу, що задовольняє потреби виробництва в матеріальних і грошових ресурсах, а також забезпечує своєчасні і повні розрахунки з постачальниками, бюджетом, банками та іншими ланками. Недостатність таких джерел призводить до недостатнього фінансування господарської діяльності та до фінансових ускладнень. Натомість надлишок оборотних засобівна підприємстві спричиняє створення наднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, відволікання оборотних засобів з господарського обороту, зниження відповідальності за цільове й раціональне використання як власних, так і позичених коштів.

Джерелом формування оборотних засобів підприємства є власні або залучені засоби. До власних засобів належать кошти статутних фондів (недержавні підприємства) і кошти, надані підприємству при його утворенні (державні підприємства). Ці кошти можуть поповнюватись за рахунок прибутку підприємства і залучення в обіг стійких пасивів. До залучених засобів належать кредити банків, якими покривають нестачу власних оборотних засобів.

Стійкі пасиви — це засоби, які юридично не належать підприємству, але постійно перебувають у його господарському обігу і які воно використовує. До стійких пасивів належать:

Структурою оборотних засобів є відсоткове співвідношення окремих елементів у загальному обсязі оборотних засобів, що залежить від специфіки виробництва. Наприклад, у будівництві 50-60 % оборотних засобів становить незавершене виробництво, 25 % — виробничі запаси. У транспортній галузі незавершеного виробництва немає, але 70 % оборотних засобів становлять виробничі запаси. Окрім того, структура оборотних засобів залежить від якості готової продукції, рівня концентрації, спеціалізації, кооперування або комбінування виробництва, прискорення НТП тощо.

1.3 Показники ефективності використання оборотних засобів

швидкість оборотності оборотних засобів, і є показниками ефективності їхнього використання.

Ефективне використання оборотних засобів характеризується такими показниками:

 1. вартості реалізованої продукції за діючими оптовими цінами за певний період на середній залишок оборотних засобів за той самий період. Коефіцієнт оборотності показує, скільки оборотів здійснили оборотні  засоби за певний період, і розраховується за формулою[ 5,с. 288]:

,  де(1.1)

Коб — коефіцієнт оборотності, оборотів;

Qp – обсяг реалізованої продукції (обороти);

Ос – середня вартість оборотних засобів.

середньої хронологічної:

, де (1.2)

розрахункового періоду, грн;

(кварталу) наступного періоду, грн;

Кт — загальна кількість місяців (кварталів).

дн.), рік (360 дн.).

 1. Показником, оберненим коефіцієнту оборотності, є коефіцієнт завантаження оборотних засобів, який показує, скільки оборотних засобів припадає на одну грошову одиницю (гривню) реалізованої продукції за певний період. Величина цього показника обчислюється за формулою[ 5,с. 288-289].:

, де     (1.3)

Кз - коефіцієнт завантаження оборотних засобів, оборотів;

Qp – обсяг реалізованої продукції (обороти);

Ос – середня вартість оборотних засобів.

 1. Тривалість одного обороту (швидкість обороту) оборотних засобів визначається за формулою[ 5,с. 289].:

,, де   (1.4)

Тоб — тривалість одного обороту, дні;

Тпл – тривалість планового періоду (30, 90, 360);

Коб – коефіцієнт оборотності оборотних засобів.

 1. Для характеристики економічної ефективності використання оборотних засобів може бути використаний показник віддачі (рентабельності) оборотних засобів, котрий являє собою відношення прибутку від реалізації продукції до середніх залишків оборотних засобів[5, с. 289].:

, де (1.5)

Rф+о– рентабельність;

П – прибуток;

Ос – середня вартість оборотних засобів;

Фс – середня річна вартість оборотних засобів.

Показники оборотності оборотних засобів можуть розраховуватися за всіма оборотними засобами, що беруть участь в обігу за окремими їхніми елементами.

Зміну оборотності оборотних засобів виявляють через порівняння фактичних показників з плановими або показника попередній період. Порівнюючи показники оборотності засобів, виявляють прискорення її чи сповільнення.

Унаслідок прискорення оборотності оборотних засобів частина їх вивільняється, а при сповільненні в обороті залучаються додаткові засоби. Вивільнення оборотних засобів завдяки прискоренню їх оборотності може бути абсолютним або відносним.

Абсолютне вивільнення оборотних засобів відображує пряме зменшення залишків оборотних засобів порівняно з їх нормативом (або із залишками попереднього періоду) при збереженні або підвищенні обсягів реалізації продукції за розрахунковий період. Відносне вивільнення оборотних засобів з обороту відображає стабільність або зростання оборотних засобів при зростанні обсягів реалізації продукції. При цьому темпи зростання обсягів реалізації продукції випереджають темпи зростання залишків оборотних засобів.

Сума вивільнених оборотних засобів може бути розрахована за формулою[ 5,с. 289].:

, де (1.6)

ОЗвт — сума вивільнених оборотних засобів, грн;

Вр — обсяг реалізованої продукції за розрахунковий період, грн;

Т0 і Т1 — тривалість обороту відповідно в попередньому та розрахунковому періодах, днів.

Ефективне використання оборотних засобів є одним із першочергових завдань підприємства в сучасних умовах; забезпечується це прискоренням їхньої оборотності на всіх стадіях кругообігу.

На стадії створення виробничих запасів — це раціональне їх використання; ліквідація наднормативних запасів матеріалів; удосконалення нормування; поліпшення організації постачання, у тому числі через установлення чітких договірних умов та їх виконання, оптимальний вибір постачальників, налагодження роботи транспорту; поліпшення організації господарства, зокрема впровадження комп’ютеризації і механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних операцій на складах.

На стадії незавершеного виробництва — упровадження новітньої техніки та технології, зокрема безвідхідної; розвиток стандартизації й уніфікації; удосконалення форм організації виробництва; удосконалення оплати праці й економічного стимулювання, економного використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів; удосконалення основних фондів, насамперед їх активної частини. На стадії обігу — це раціональна організація збуту готової продукції, застосування прогресивних форм розрахунків; своєчасне оформлення документації та прискорення її руху; втримання договірної та платіжної дисципліни.

Прискорення оборотності оборотних засобів дає змогу зекономити значні суми і збільшити обсяги виробництва та реалізації продукції без додаткових фінансових ресурсів.

Прискорення оборотності оборотних засобів може бути досягнуто внаслідок: зростання обсягу реалізації продукції при тій самій витраті оборотних засобів; зменшення оборотних засобів при забезпеченні запланованого обсягу випуску продукції; одночасного зростання обсягу реалізації продукції при зниженні споживаних оборотних засобів.

Скорочення матеріальних запасів досягається також за рахунок становлення завдань по прискоренню оборотності оборотних засобів; удосконалення існуючої практики нормування шляхом встановлення науково обґрунтованих нормативів запасів; прискорення запуску матеріалів у виробництво. Найефективнішим способом зниження матеріальних запасів є використання систем постачання сировини, матеріалів і комплектуючих безпосередньо в технологічні процеси.

За результатами оцінки оборотності розраховують суму економії оборотних засобів як суму додаткового їх залучення в господарський оборот або суму їх перевитрат як суму відтягування засобів з обороту.

Ефективність використання оборотних засобів полягає не тільки в прискоренні оборотності, а і в зниженні собівартості продукції за рахунок економії оборотних засобів, підвищені прибутку і рентабельності.

Отже, оборотні засоби знаходяться в постійному русі. Постійно і одночасно перебуваючи у всіх формах, вони переходять з однієї форми в іншу. У результаті такого перетворення відбувається безперервний кругообіг оборотних засобів, що охоплює як сферу виробництва, так і сферу обігу. Чим швидше відбувається цей процес, тим менша сума оборотних засобів потрібна підприємству для забезпечення нормальної виробничої діяльності. Саме тому прискорення оборотності оборотних засобів є одним з показників ефективності господарської діяльності підприємства.

Розділ ІІ. Аналіз оборотних засобів та ефективність їх використання ПАТ "Електронмаш"

2.1 Загальна характеристика підприємства  ПАТ "Електронмаш"

Публічне акціонерне товариство "Електронмаш", ЄДРПОУ 00227399, зареєстроване виконкомом Чернівецької міської ради 02 квітня 1997. Розташоване підприємство за адресою вул. Головна 265А, м. Чернівці, Чернівецька область, Україна. Керівник Березовський Михайло Михайлович. Основні види діяльності [ 17 ]:

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників: кадрова програма ПАТ "Електронмаш" спрямована на організацію підготовки та перепідготовки кадрiв для забезпечення росту кваліфікації робітників та службовців шляхом направлення їх на курси підвищення професійного рівня, а також на спеціалізовані семінари [ 17 ].

Предметом діяльності ПАТ "Електронмаш" є [ 17 ]:

Ступінь використання основних засобів не достатній i становить за 2014р. - 0,18; за 2015 р.- 0,23 [ 17 ].

Всі основні засоби товариства знаходяться на території підприємства в м. Чернівці по вул. Головна 265А. Товариством проводять роботи щодо відновлення експлуатаційних мереж (водо- та теплопостачання виробничих приміщень) в зв'язку з їх тривалим експлуатаційним періодом. Фінансування таких робіт проводиться за рахунок власних коштів товариства без залучення кредитів.

Фінансування діяльності ПАТ "Електронмаш" є госпрозрахунок, а саме залежність від доходів, які товариство отримує від господарської діяльності. Дивлячись на тенденцію росту виручки від реалізації товарів, робіт i послуг та зменшення збитковості товариства з останні три роки, можна сказати впевнено обрана політика стабілізації правильна. У порівнянні з минулими роками збитковість товариства значно зменшується. У подальшому товариство планує випуск нових видів продукції, який забезпечить беззбитковий рівень.

2.2 Економічна характеристикаПАТ "Електронмаш"

Фінансовий стан  будь-якого підприємства знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки швидко засоби, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші. Оборотні активи, призначені для реалізації або споживання, можуть неодноразово змінювати свою форму (матеріально-речовинну на грошову, і навпаки) протягом одного операційного циклу підприємства. Тому доцільно буде на основі даних, поданих у табл. 2.1, проаналізувати стан підприємства.

Із даних таблиці 2.1. видно, що підприємство має стійке фінансове становище, оскільки сума фінансових ресурсів протягом 2013-2015 рр., яка знаходилася в розпорядженні ПАТ "Електронмаш", мала незначне збільшення на 54 тис. грн або на 0,5%.

Таблиця 2.1

Аналіз балансу ПАТ "Електронмаш" за 2013-2015 роки

№ п/п

Показники

Роки

Відхилення

2013

2014

2015

2014/2013

2015/2014

Абсолютне

%

Абсолютне

%

1

Активи, тис. грн.

2

I. Необоротні активи:

3

Основні засоби:

4619

4560

4496

-59

-1,3%

-64

-1,4%

4

Інвестиційна нерухомість:

5272

5013

4767

-259

-5,2%

-246

-5,2%

5

Усього за розділом I

9891

9573

9263

-318

-3,3%

-310

-3,3%

6

II.  Оборотні активи

7

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1113

1605

1406

492

30,7%

-199

-14,2%

8

Інша поточна дебіторська заборгованість

77

93

109

16

17,2%

16

14,7%

9

Гроші та їх еквіваленти

324

103

565

-221

-215%

462

81,8%

10

Усього за розділом II

1627

2026

2309

399

19,7%

283

12,3%

11

Баланс

11518

11599

11572

81

0,7%

-27

-0,2%

Згідно з офіційними фінансовими даними, підприємство збиткове, так як сума нерозподіленого прибутку на кінець 2015 року становить -488 тис. грн. Проте, слід відзначити, що сума нерозподіленого прибутку значно скоротилася між 2014 і 2015 роками – одразу на 848 тис. грн [17]. Разом з тим, на підприємстві наявні дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги та інша поточна дебіторська заборгованість, яка здійснює негативний вплив на підприємство.

Позитивним є збільшення грошових коштів та їх еквівалентів до 565 тис. грн. Значну питому вагу в загальному капіталі підприємства станом на 2015 рік мають необоротні активи — 80 %, частка яких скоротилася на 5,9% за аналізовані роки. За аналізований період частка оборотних засобів зросла з 14,1% до 20% або з 1627 тис. грн до 2309 тис.  від загального капіталу. Графічно це можна побачити на рис.2.1.

Аналізуючи структуру пасиву балансу, як позитивний  момент фінансової стійкості підприємства слід відзначити високу частку власного капіталу, яка зросла з 90% у 2013 році до 97% у 2015 році. Відбулось дане підвищення за рахунок скорочення нерозподіленого прибутку підприємства.

2.3 Аналіз оборотних засобів та ефективність їх використання наПАТ "Електронмаш"

Розміщення засобів підприємства має велике значення у фінансовій діяльності і підвищенні її ефективності. Від того, які асигнування вкладено в основні та оборотні засоби, їх кількість у сфері виробництва та у сфері обігу, в грошовій та матеріальній формі, значною мірою залежать результати виробничо-фінансової діяльності і відповідно фінансовий стан підприємства.

Таблиця 2.2

Аналіз оборотних засобів ПАТ "Електронмаш" за 2013-2015 роки

Показники

Роки

Відхилення

2013

2014

2015

2014/2013

2015/2014

Абсолютне

%

Абсолютне

%

  Оборотні засоби, тис. грн:

Запаси

113

225

229

112

49,8%

4

1,7%

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1113

1605

1406

492

30,7%

-199

-14,2%

Інша поточна дебіторська заборгованість

77

93

109

16

17,2%

16

14,7%

Гроші та їх еквіваленти

324

103

565

-221

-214,6%

462

81,8%

Усього за розділом

1627

2026

2309

399

19,7%

283

12,3%

Баланс

11518

11599

11572

81

0,7%

-27

-0,2%

За даними таблиці 2.2. видно, що сума оборотних засобів збільшилася з 1627 тис. грн у 2013 році до 2309 тис. грн у 2015 році або ж на 29,5%. Це відбулося за рахунок коливання суми дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги з 1113 тис. грн. у 2013 році до 1605 тис. грн у 2014 і спаду до 1406 тис. грн у 2015 році, значному прирості грошей та їх еквівалентів до 565 тис. грн.,  а також зростанні іншої дебіторської заборгованості на 32 тис. грн у  період з 2013 по 2015 рік.

Збільшення матеріальних оборотних засобів на 116 тис. грн. відбулося за рахунок зростання запасів.

Позитивним слід визначити збільшення грошових коштів та їх еквівалентів в динаміці їхньої питомої ваги з 19,9% у 2013 до 24,5% у 2015 році. Керівництву треба звернути увагу на коливання дебіторської заборгованості, що погіршує фінансовий стан ПАТ "Електронмаш".

Питому вагу кожного елемента оборотних засобів наведено на рис.2.2.

За даними таблиці 2.2 можна побачити, що рівень матеріальних запасів зріс між 2013 і 2015 роками – з 6,9% до 9,9% відносно усіх оборотних засобів. Це добре простежується на рис.2.3, де порівнюються запаси і сума оборотних засобів. Загалом ріст склав 50,7%.

Також за даними таблиці 2.2 видно, що значення дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги мали значні коливання. Так, з 2013 року по 2014 значення цього показника зросло на 492 тис. грн, що склало 79,2% від суми оборотних засобів. У 2015 році значення зменшилося на 199 тис. грн і склало 60,9%. Значення іншої поточної дебіторської заборгованості  за аналізований період зросло на 29,4% або на 32 тис. грн – до 109 тис., що складає 4,7% усіх оборотних засобів. Динаміка  дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги та іншої поточної дебіторської заборгованості добре простежується на рис.2.4.

Гроші та їх еквіваленти за аналізовані роки мали значні коливання. Загалом їх значення зросло на 42,7% до 565 тис. грн, що складає 24,5% усіх оборотних засобів. Динаміку грошей та їх еквівалентів наведено на рис.2.5.

Для розрахунку ефективності використання оборотних засобів на ПАТ "Електронмаш" використовуємо наступні показники:

 1. коефіцієнт оборотності, що характеризує кількість оборотів оборотних засобів за визначений період, розраховується за формулою:

               (2.1)

 1. тривалості одного обороту:

    (2.2)

 1. коефіцієнт завантаження оборотних засобів, що показує обсяг оборотних засобів, що припадає на одиницю реалізованої продукції:

    (2.3)

 1. рентабельності оборотних засобів, що характеризує ефективність їх використання:

                                     (2.4)

Використовуємо необхідні показники наведені у таблиці 2.3, засновані на офіційних даних підприємства[17].

Таблиці 2.3

Зведені фінансові показники ПАТ "Електронмаш" за 2013-2015 рр.

Показник

Роки

2013

2014

2015

Прибуток підприємства (П), тис. грн

1425

1555

1971

Середня вартість оборотних засобівс), тис. грн

1627

2026

2309

Обсяг реалізованої продукції(Qp), тис. грн

2924

3422

4338

Середня річна вартість оборотних засобівс), тис. грн

1627

2026

2309

Результати розрахунків проведено на основі офіційних фінансових даних і наведено в таблиці 2.4 [17].

Таблиця 2.4

Показники ефективності використання оборотних засобів ПАТ "Електронмаш" за 2013-2015 рр.

Показник

Роки

2013

2014

2015

Коефіцієнт оборотностіоб)

1,80

1,69

1,88

Тривалість одного оборотуоб), дні

200

213

192

Коефіцієнт завантаження оборотних засобівз)

0,56

0,59

0,53

), %

43,8%

38,4%

42,7%

Аналізуючи дані таблиці 2.4, можна сказати, що коефіцієнт оборотності, рівно як і інші показники, в період з 2013 по 2015 рік зазнав різких коливань.

У 2013 році коефіцієнт складав 1,8, у 2014 значення знизилося на 6% і склало 1,69. У 2015 році даний показник відзначився ростом одразу на 11,2% і досягнув позначки 1,88. Фактично, зниження оборотності призвело до зростання потреби в фінансових ресурсах. В умовах відсутності доступу до дешевих фінансових ресурсів це викликало б потребу збільшення фінансових витрат компанії. Збільшення значення показника говорить про те, що компанії необхідно менше ресурсів для того, щоб підтримувати поточний рівень активності. Це призвело до вивільнення частини фінансових ресурсів, які можуть бути спрямовані на інтенсифікацію поточної діяльності.

Головним фактором нестабільності показника є постійне коливання суми дебіторської заборгованості за товари і послуги. Для збільшення оборотності оборотних активів необхідно вжити заходи щодо повернення коштів компанії.

Якщо говорити про показник тривалості одного обороту, то за даними таблиці 2.4 також можна побачити певну його нестабільність. Так, у 2013 році даний показник складав 200 днів. У 2014 році значення зросло на 13 днів і склало 213. 2015 рік відзначився зменшенням тривалості одного обороту до 192 днів на 21 день.

Також за даними таблиці 2.4 видно, що значення коефіцієнту завантаження зазнало певних коливань. У 2013 році показник дорівнював 0,56, у 2014 році – 0,59, а у 2015 – 0,53. Зменшення коефіцієнту завантаження показує ефективніше використання оборотних засобів і навпаки.

Показники рентабельності оборотних засобів ПАТ "Електронмаш" мають наступні значення: у 2013 році – 43,8%, у 2014 р. – 38,4%, у 2015 – 42,7%. За економічною сутністю цей показник характеризує розмір чистого прибутку підприємства, отриманого на 1 гривню коштів, вкладених в оборотні засоби. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більше ефективно використовуються обігові кошти.

Отже, показники ефективності знаходяться в тісному взаємозв’язку. Якщо коефіцієнт оборотності збільшується, то тривалість одного обороту і коефіцієнт завантаження зменшується, що є позитивним явищем і навпаки.

Розділ ІІІ. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних засобів на ПАТ "Електронмаш"

3.1 Заходи підвищення оборотності оборотних засобів ПАТ "Електронмаш"

Оборотні кошти підприємств становлять значну частину їх матеріально-грошових активів. Тому раціональне й економне використання оборотних засобів має важливе економічне значення. Для оцінки ефективності використання оборотних засобів підприємств застосовують певні показники, а для підвищення ефективності – відповідні конкретні заходи [1]:

1) оптимізація запасів ресурсів і незавершеного виробництва;

2) скорочення тривалості виробничого циклу;

3) поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення;

4) прискорення реалізації товарної продукції.

Поліпшення використання оборотних засобів вивільняє їх. Це вивільнення може бути абсолютним і відносним. Абсолютне вивільнення оборотних засобів – це пряме скорочення потреби в оборотних засобах проти попереднього періоду при одночасному збільшенні обсягу виробництва (реалізації). Відносне вивільнення оборотних засобів виникає тоді, коли внаслідок поліпшення їх використання підприємство з тією самою сумою оборотних засобів або з незначним їх зростанням у плановому році збільшує обсяг виробництва. За нинішніх умов господарювання через інфляційні процеси найбільш реальним є відносне вивільнення оборотних засобів.

Прискорення обігу оборотних засобів дозволяє визволити значні суми і, таким чином, збільшити обсяг виробництва без додаткових фінансових ресурсів, а засоби, що вивільнилися, використовувати відповідно до потреб підприємства.

Прискорення оборотності обігових засобів має велике значення для стабільності фінансового стану підприємства, виходячи з таких основних причин:

 1. від швидкості обіговості засобів залежить розмір річного обороту, бо господарство, що має невеликий обсяг засобів, але більш ефективно їх використовує, може робити такий оборот, як і господарство з більшим обсягом засобів;
 2. з оборотністю пов'язана відносна величина витрат, що знижує собівартість одиниці продукції;
 3. прискорення обороту на тій або іншій стадії колообігу засобів (наприклад, скорочення часу перебування матеріалів на складі) зменшує прискорення обороту на інших стадіях.

Прискорення обіговості оборотних засобів є першочерговим завданням підприємств у сучасних умовах і досягається такими шляхами [11,8,9].

На стадії створення виробничих запасів:

На стадії незавершеного виробництва:

На стадії обігу:

На ефективне використання оборотних коштів підприємств впливає багато факторів, нерідко у протилежних напрямах. Дані фактори наведені на рис.3.1.

За широтою впливу і ступенем управління фактори можна об'єднати у три групи: загальноекономічні, організаційні та пов'язані з технічним прогресом [13]. До загальноекономічних факторам належать:

 1. зміна величини товарообігу і його структури;
 2. розміщення продуктивних сил;
 3. динаміка продуктивності суспільної праці, зайнятої у сфері товарообігу і у галузях, що її обслуговують;
 4. розвиток господарського розрахунку.

До економіко-організаційних факторів відносять: зміну розмірів торгових підприємств і їх спеціалізації; упровадження нових способів торгівлі тощо.

До факторів, пов'язаних з технічним прогресом, належать:

 1. зміна технології та техніки, що застосовується в галузях, які обслуговують торгівлю (транспорт, зв'язок, комунальне господарство);
 2. автоматизація торгових процесів.

На ефективність використання оборотних засобів і прискорення їх обіговості впливають як фактори, що підвищують їх величину, так і такі, що їх знижують.

Факторами, які підвищують величину оборотних засобів, є:

 1. підвищення якості торгового обслуговування;
 2. розширення мережі магазинів, зокрема, у районах новобудов;
 3. зміна структури товарообігу вбік збільшення питомої ваги товарів, що мають нижчу швидкість обігу.

Зниженню величини оборотних засобів сприяють:

 1. економія матеріальних і фінансових ресурсів;
 2. широке впровадження принципів господарського розрахунку в діяльність торгових підприємств.

Фактори, що визначають величину оборотних засобів, можуть бути об'єктивними (такими, що не залежать від діяльності даного підприємства) і суб'єктивними. До суб'єктивних факторів можна, наприклад, віднести, раціональне використання оборотних засобів; виконання плану товарообігу; використання форми обслуговування; дотримання кредитної та фінансової дисципліни [14].

На підприємствах резерви і шляхи прискорення обігу оборотних засобів в узагальненому вигляді залежать від двох факторів: обсягу товарообігу і розміру оборотних засобів. Для прискорення оборотності необхідно:

 1. удосконалювати рух товарів і нормалізувати розміщення оборотних засобів;
 2. повністю і ритмічно виконувати плани господарської діяльності;
 3. удосконалювати організацію торгівлі, запроваджувати прогресивні форми і методи продажу;
 4. впорядкувати збір і зберігання порожньої тари, прискорити повернення тари постачальникам і здачу організаціям, що збирають тару;
 5. удосконалювати розрахунки з постачальниками і покупцями;
 6. поліпшувати претензійну роботу;
 7. прискорювати обіг коштів за рахунок поліпшення інкасації виручки, суворого лімітування залишків коштів у касах торгових підприємств, у дорозі, на розрахунковому рахунку в банку;
 8. звести до мінімуму запаси господарських матеріалів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, інвентарю, спеціального одягу на складі, скоротити підзвітні суми, видатки майбутніх періодів;
 9. не допускати дебіторської заборгованості.

Оборотні засоби є невід'ємною частиною активів будь-якого підприємства. Їх абсолютна величина і частка в структурі активів впливають на ефективність роботи і на фінансову стійкість підприємства.

3.2 Підвищення ефективності використання оборотних засобів на ПАТ "Електронмаш"

Ефективність використання оборотних засобів  на ПАТ "Електронмаш" залежить перш за все від уміння управляти ними, покращувати організацію торгівлі, підвищувати рівень комерційної і фінансової роботи.

Також, на ПАТ "Електронмаш" особливу увагу слід приділити високій дебіторській заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги та іншій поточній дебіторській заборгованості. Зростання товарних запасів може бути результатом недоліків в організації торгівлі, рекламі, вивченні попиту покупців, іншої маркетингової діяльності. [8, 9].

Слід зауважити, що великі залишки грошових коштів в касі виникають у зв'язку з неритмічним розвитком роздрібного товарообігу, невчасною здачею виручки в банк, невживаних грошових коштів і іншими порушеннями касової дисципліни. Наднормативні залишки інших товарно-матеріальних цінностей є результатом наявності або придбання зайвих і непотрібних матеріалів, сировини, палива, малоцінних і швидкозношуваних предметів, інших матеріальних цінностей.

Понизити запаси товарів, матеріалів, сировини, палива на ПАТ "Електронмаш"  до оптимальних розмірів можна шляхом їх оптової реалізації або бартерних операцій, рівномірного і частого завезення. Нормалізації залишків товарів і грошових коштів в касі і в дорозі сприяє ритмічний розвиток роздрібного товарообігу. Залишки порожньої тари можна мінімізувати за рахунок своєчасного її повернення постачальникам, прискорення здачі організаціям, що здійснюють її збір, організації централізованого вивозу тари.

На рахунках в банках ПАТ "Електронмаш"  потрібно зберігати мінімально необхідні суми грошових коштів, а всі вільні їх залишки слід перераховувати в дострокове погашення отриманих кредитів, вкладати в цінні папери, надавати кредит юридичним і фізичним особам. При перевитраті засобів фондів спеціального призначення і резервів основну увагу потрібно буде приділити розробці мір з їх погашення і попередження.

Отже, для підвищення ефективності використання оборотних засобів на ПАТ "Електронмаш" необхідно:

Висновки

В даній курсовій роботі проведено аналіз оборотних засобів підприємства, рівня їх використання та шляхів підвищення ефективності їх використання на публічному акціонерному товаристві "Електронмаш". Аналіз проведено за період 2013-2015 рр.

У першому розділі курсової роботи викладені теоретичні основи аналізу оборотних засобів та їх загальна характеристика.

У другому розділі представлено аналіз оборотних засобів та ефективність їх використання на досліджуваному підприємстві. Для характеристики були використані такі показники: коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаження, тривалість одного обороту та показник рентабельності оборотних засобів.

Аналізуючи проведені розрахунки, можна зробити висновок, що ПАТ "Електронмаш", незважаючи на складну економічну ситуацію,  збитковість товариства значно зменшується. У подальшому товариство планує випуск нових видів продукції, який забезпечить беззбитковий рівень.

В третьому розділі було розглянуто шляхи підвищення ефективності використання оборотних засобів на підприємстві.

Дослідження показали, що хоча підприємство досить ефективно використовує наявні оборотні ресурси, все ж є резерви для підвищення ефективності їх використання.

Відомо, що критерієм ефективності керування оборотними засобами служить фактор часу. Чим довше оборотні засоби перебувають в одній і тій же формі (грошовій або товарній), тим за інших рівних умов нижче ефективність їхнього використання, і навпаки.

Проблема покращення використання оборотних засобів стала ще актуальнішою в умовах формування ринкових відносин. Інтереси підприємства вимагають повної відповідальності за результати своєї виробничо-фінансової діяльності. Оскільки фінансове становище підприємства знаходиться в прямій залежності від стану оборотних засобів і передбачає порівняння витрат з результатами господарської діяльності і відшкодуванням затрат власними засобами, підприємство зацікавлене в раціональній організації оборотних засобів - організації їх руху з мінімально можливою сумою для здобуття найбільшого економічного ефекту.

Запропоновані шляхи створюють резерви для покращання ефективності оборотних активів підприємства, які дозволять забезпечувати безперебійне постачання і реалізацію продукції з меншою сумою оборотних запасів і залучених джерел.

Важливою задачею в керуванні оборотними коштами є забезпечення оптимального співвідношення між платоспроможністю і рентабельністю шляхом підтримки відповідних розмірів і структури оборотних засобів.

Слід також зазначити, що підприємство повинне підтримувати оптимальне співвідношення власних і позикових оборотних засобів, тому що від цього прямо залежить його фінансова стабільність і незалежність, можливість одержання нових кредитів.

Підприємство зацікавлене у підвищенні оборотності оборотних засобів, тому вивчає можливості вживати всі заходи, які ведуть до скорочення тривалості операційного і фінансового циклів підприємства, а саме:

- скорочення часу перебування капіталу в запасах за рахунок раціонального управління ними;

- удосконалення організації матеріально-технічного постачання, недопущення виникнення надмірних запасів матеріальних оборотних активів, а особливо запасів товарів, які не користуються попитом;

- удосконалення торговельно-технологічних процеси впровадженням інновацій, інтенсифікацією використання матеріальних і трудових ресурсів;

- виявлення та виключення причин і умов, що ведуть до виникнення дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги та іншої простроченої заборгованості, а особливо виникнення нестач, розтрат, крадіжок;

- зміцнення розрахункової дисципліни та забезпечення умов, які усунуть можливість відпуск товарів неплатоспроможним покупцям у борг без попередньої оплати.

Список використаних джерел

 1. Закон України «Про підприємництво» від 05.04.2015 // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 9.
 2. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2007. - 480 с.
 3. Бондаренко О.С. Методологічні основи управління оборотними активами підприємств // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – №4. – С. 40–44.
 4. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посіб. / За ред. М. Г. Грещака. - К.: КНЕУ, 2001. - 228 с.
 5. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. С. Іванілов — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 728 с.
 6. Кащена Н. Б. Удосконалення методики факторного аналізу рентабельності оборотних активів підприємств торгівлі / Н. Б. Кащена, О. В. Цуканова, О. О. Горошанська // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2010. - Вип. 1. - С. 42-49. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2010_1_9.
 7. Ковальчук І.В. Реальна економіка: навчальний посібник з економіки підприємства. – К.: ВІПОЛ, 2004. – 393 с.
 8. Король В. Внутрішньогосподарський контроль оборотних активів / В. Король, О. Сліпачук // Контроль. – 2008. – № 4. – С. 39-56. 
 9. Кравчук С. Першочергова задача – максимально зберегти оборотні засоби / С. Кравчук // Бізнес. – 2009. – № 4. – С. 83-84.
 10. Оденат А. Особливості впливу механізму управління оборотними засобами на виробничо-господарську діяльність промислового підприємства / А. Оденат // Вісник економічної науки України. – 2006. –№ 2. – С. 6-9.
 11. Організація і планування на підприємстві: навч. посібник / Г.А. Семенов, В.К. Станчевський, М.О. Панкова, А.Г. Семенов, К.М. Гребінець. – К.: ЦЛ, 2006. – 520 с.
 12. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства : підручник / С.Ф. Покропивний. – [2-ге вид., перероб. та доп.]. – К. : КНЕУ, 2001. – 528 с.
 13. Семенов Г.А. Дослідження економічної сутності оборотних засобів у сучасних умовах господарювання підприємств / Г.А. Семенов, А.В. Бугай // Держава та регіони: Економіка та підприємництво. – 2006. – № 5. – С. 272-275.
 14. Соляник Л.Г. Організаційно-економічний механізм управління оборотними активами та джерелами їх фінансування / Л.Г. Соляник // Економічний вісник національного гірничого університету. – 2005. – № 4. – С. 67-73.
 15. Фінанси підприємств : підручник / [А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.] ; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2006. – 187 с.
 16. Фінансовий менеджмент./ навчальний посібник:/ За редакцією професора Г.Г. Кірєйцева.- Київ: ЦУЛ, 2002 р.
 17. Офіційний сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України. Публiчне акцiонерне товариство "Електронмаш" – 00227399. Регулярна інформація. - Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/xml/show/66301.
 18. Офіційний сайт ПАТ "Електронмаш" - Режим доступу: http://www.elmash.cv.ua/index.php/holovna.
Похожие работы, которые могут быть Вам интерестны.

1. Забезпеченість та ефективність використання виробничих запасів суб’єкта господарювання ТОВ СП «Нібулон»

2. Аналіз використання кадрового потенціалу підприємства

3. Аналіз матеріальних ресурсів підприємства та ефективності їх використання

4. АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМІВ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

5. Обґрунтування рекомендацій з вдосконалення планування й організації використання економічного потенціалу підприємства

6. Лікарські засоби, які впливають на функцію імунної системи (протиалергічні, імуномодулюючі засоби)

7. Засоби для наркозу. Етиловий спирт. Снодійні, протиепілептичні та протипаркінсонічні засоби

8. Лікарські засоби, що впливають на холінергічні синапси, холіноміметики. Антихолінестеразні засоби

9. Вивчення теоретичних та практичних аспектів фінансової безпеки підприємства, фінансово-економічного розвитку безпеки підприємства

10. Ефективність інноваційної діяльності на підприємствах харчової промисловості